tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When a little leprechaun rhymes while sitting at a bar.
The waitress is mad at Rhyming Ryan.
viết bởi Rose1234 26 Tháng năm, 2012