tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Alpha males with big dicks.
Sophia: “Is that the Richard Donga? … I heard it’s 12 inches long.”
Jacob: “It is the Richard Donga and it’s 14 inches!”
viết bởi ZT9999 11 Tháng sáu, 2013