tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Derogatory term for Righetti High School located in Santa Maria, CA.
I'm sending my kids to private school, they aren't going to Righetto.
viết bởi k8long 13 Tháng một, 2012