tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
I nickname for Ringet Loris, given to her by people who like her very much.
1. Ringsiiiiii!
2. Where's Ringsi?
3. I miss Ringsi.
viết bởi Severan 23 Tháng năm, 2004