tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Short slang version of 'righto'
Riteo, Bye
viết bởi m-eliza1234 23 Tháng bảy, 2010