tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
The Mk-20 cluster bomb.
Four Rockeyes fell from the wing of Hornet21.
viết bởi Colin Ritter 06 Tháng tám, 2003