tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
When Joe Rogan starts yelling on UFC about some guy getting k0ed in a dramatic fashion.
HE GOT FRONT KICKED TO THE FACE!!!
YOU'RE HAVING A ROGASM!
viết bởi Zyzzazer 18 Tháng năm, 2013