tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A very bad poker player. Limited skills in Texas Hold'em.
Bill: Man...that guy just got felted again.....what a Rubaie.
viết bởi funkentelechy 09 Tháng năm, 2011