tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
A female WoW character; a pvp shadow priest.
gnome rogue: Rumi, heal me!!
viết bởi bbeyes 14 Tháng tám, 2007