tìm từ bất kỳ, như là sex:

S.A.D. B.O.B chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?