tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
50.
good lookin guy
hey Girl, that guys a salt
viết bởi Jimbo Mango Tree 14 Tháng năm, 2003
 
51.
slang term meaning a basketball
yo, pass me the salt i wanna win the game
viết bởi aaron Funny 20 Tháng tư, 2006
 
52.
salt/salted!
viết bởi Anonymous 07 Tháng mười một, 2003