tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
'shut the fuck up', but intensely bold and cutely concise.
Person 1: 0migawd pls do NAWT tell him dat ; r0fl lmfAO lolzsss xPPP

Person 2: SHADAFUQUP
viết bởi woopsey 03 Tháng bảy, 2013