tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Slutty Hoe Shit Bitch
Man your a SHSB
viết bởi howard123456 08 Tháng mười một, 2011
 
2.
- pronounced (sha-z-ba) -

second hand smoke break
Collin, a non-smoker, wanted to step outside with Corey and Scott, so he took a shsb.
viết bởi scoots to the mo fo boots 10 Tháng mười một, 2008