tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
SLQ
Short for: Sorry, Low Quality.
John: New profile picture I see...
Marrisa: Yeah, SLQ. ;(
John: That's alright. I can still see your face. LOL
viết bởi assdkf;asdlkfj 10 Tháng bảy, 2011