tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Short for, "Suck my dick suck my mother fucking dick."
Dude SMDSMMFD!
viết bởi Sid the Science Kid 16 Tháng năm, 2011