tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Short for : Suck my Dick ( SMD ) Then Fuck Me
1: Fuck you !
2: SMD
1:SMDTFM
2:Two camels in a tiny car!
1:....
viết bởi Blahzor2 23 Tháng mười một, 2010