tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Suck my liberal a**.
Ex. 1
Person 1: I support gay marriage.
Person 2: According to the bible, God says that it's wrong.
Person 1: SMLA.
viết bởi 4V3RYL1B3R4LP3RS0N 16 Tháng năm, 2009
 
2.
Sign My Life Away
Guy 1:You should join the military man?
Guy 2:Yea but I don't wanna SMLA just yet.
Guy 1:Thats cool man.

viết bởi St Vince 16 Tháng hai, 2009