tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
15.
gay hippie school where terrorists reside
you go to soas? ur mad gay, and ur a terrorist
viết bởi chink 24 Tháng một, 2005