tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Shitting Out Abstract Yellow Cookies
"Dude, my history teacher was totally SOAYC."
viết bởi STUN1 18 Tháng năm, 2012