tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
USing a hurley stick for sexual gratification.
Terez spoolnbed last night.
viết bởi Jimmy d sucks 30 Tháng tư, 2004