Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
Super Sexy Secretive Anal Buddies For Butt Fucking.
Person 1: haaaaay do you want to be my SSSABFBF?!
Person 2: shhhhh *WINK WINK* ;)
viết bởi iiheartdrumsxo 16 Tháng tư, 2008
2 2