tìm từ bất kỳ, như là rockabilly girl:
 
1.
Shut the fuck up, bitch!
Shut the fuck up, bastard!
STFUB, you get on my nerves!
viết bởi Dragon 18 Tháng một, 2005
 
2.
*shut the fuck up bitch* Pronounced "SAINT FUB!"
Claire was being loud and annoying. I told her to ST. FUB.
viết bởi BBRRAADD 27 Tháng một, 2007