tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Sexually Transmitted Super Power
Chris: Hey, I only give women High Fives to spread my STSP
Me: STSP?
Chris: Yeah, Sexually Transmitted Super Power(:
Me: oh lol
Chris: yeah I got X-Ray vision from my last girl friend...
viết bởi Mr.EffingAwesome 31 Tháng mười hai, 2010