tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
To have utterly amazing sideburns...probably 70's style.
"Wow, that man is sabbalicious! Look at his facial hair!"
viết bởi Bopper Caulton 18 Tháng mười, 2006

Words related to Sabbalicious

chico chops licious sab sid