tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The act of being a sadass.
Rick - "Cindy had sex with my dog instead of me..and now they have a steady relationship"
Bob - "You're totally sadassed, bra"
viết bởi Kratos3 01 Tháng chín, 2009