tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
a very silly mongoose

Synonomous with the words:
Horny
Mooch
Hates pork
"Man, that Sadeq is so sexy"
viết bởi Adrian 30 Tháng chín, 2003