tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
awesomest human alive.
No matter how hard you try, you'll never become a sadichchha.
viết bởi floccipaucinihilipilification 07 Tháng sáu, 2011