tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
frotch
"Look, Adam is a frotch like Sadie Gallant"
viết bởi sydney.a 16 Tháng chín, 2008