tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
Coolest chick ever, the opposite of sadie rotten crotch.
"Me oh my, she's a regular Sadie Supercalifragalistic crotch!"
viết bởi Teh Ashtray 22 Tháng tư, 2006

Words related to Sadie supercalifragalistic crotch

awesome lol n00b sadie sadie rotten crotch sux0rs