tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A blend of Sadial (Rotting in Hindi) & Khadoos/Khadus (Mean Bastard in Hindi).Bombay arty farty crowd slang.
That Gujju is a total fuckin' Sadoos.He stole our cricket ball & sold it for two bucks !
viết bởi Powerman2K 14 Tháng năm, 2010