tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Person who Likes to Fuck Hooper's!
Safah came to my house...and fucked the Hooper!
viết bởi Nina Waters 03 Tháng một, 2004