tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A term used to describe an old women's vagina.
Wow, that librarians Salt Pit must be giant!
viết bởi Wang danglio 10 Tháng năm, 2013