tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

Salute da gods, from Busta Rhymes album Anarchy chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?