tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Perfection
Sammi Houde, you are absolutely perfect
viết bởi j.wolf 16 Tháng tư, 2013