tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A Guat That has a mushroom Head
Wat up Sammy Diaz (Guat)
viết bởi BIGMAN15 27 Tháng tư, 2010