tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A Guat That has a mushroom Head
Wat up Sammy Diaz (Guat)
viết bởi BIGMAN15 27 Tháng tư, 2010