tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Noun; A sassy asscot

commonly mistaken as a sassy mascot
Mike: Wow look at that
Dave:Danng that's quite a sascott

Guy 1: she looks dashing in her blazer and asscot
Guy 2: ya that's quite a sacott
viết bởi Sascott 07 Tháng năm, 2010