tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
1. The act of "sucking" on something.

VERB
Men like it when women faulking saulk their caulks.
viết bởi Rosedale Technician 05 Tháng một, 2012