tìm từ bất kỳ, như là swoll:
 
1.
Vagina.
Here, hide this in your Sausage Holster.
viết bởi JAbstract 26 Tháng năm, 2011