tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Basically the shit.

Best person ever. Ever.
Yo this tune is bumping b
Yeaa it's a Savinda
viết bởi raaarararararaararara 20 Tháng năm, 2011