tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The act of two females humping in a hotel window
Amy and Jordyn had a schektittle fuck at the Ramada Inn in Ed.
viết bởi Jormy 14 Tháng tư, 2004