tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Holiday falling on December 16 honoring the birth of rock band, The Gusto. The Gusto was born in 2005.
Celebrate Schlitzmas by drinking Schlitz all night long.
viết bởi Jake Boyardi 17 Tháng mười hai, 2009