tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A pussy (vagina) that has been fucked many times. A vagina of a slut.
I'm gonna get some schlo from a hito tonight.
viết bởi scrots mcgee 09 Tháng mười, 2007