tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When in school, you pull out your wang and show it to the teacher.
On "Jay Dog's" referrel I wrot he had his shlong swingin.
viết bởi Hot Carl S 14 Tháng năm, 2005