tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a cigarette.
There's nothing like a Schmegernovski and coffee in the morning to wake me up.
viết bởi I AM AL 18 Tháng một, 2012