tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
An awesome little dancing and singing crocodile. (Way better than the crazy frog.)
"Shnee Shnaa Schnappy, Schnappy, Schnappy Shnai!
viết bởi MiddleFingerRings 01 Tháng một, 2006