tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Yet another racial term for a black person
Did you just see that schvoogie dunk that basketball?
viết bởi teabag 21 Tháng tư, 2006