tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When someone is "super" wasted.
Micheal is totally schwastypants.
viết bởi Sheriff Law 25 Tháng sáu, 2012
 
2.
When someone is "super" wasted.
Micheal is totally getting schwasty pants.
viết bởi Sheriff Law 25 Tháng sáu, 2012