tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A mindless person, a dolt, an idiot
Look at that ScottyFLL!!
viết bởi Bob Crusher 23 Tháng mười, 2007