tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
To dip from the scene.
Mike : This bar is full of gays.

Jamal : Let's scratch out.
viết bởi DiPDoPE 28 Tháng tám, 2010