tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

Scripting language chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?